• Day 2 Wrap-up Roundtable 

      Hermsdoerfer, Joachim; Heilman, Kenneth; Haaland, Kathleen (Georgia Institute of Technology, 2009-09-29)
    • Day one wrapup roundtable 

      Kertesz, Andrew; Keiguarda, Ramon; Grafton, Scott (Georgia Institute of Technology, 2009-09-28)