• Day one wrapup roundtable 

      Kertesz, Andrew; Keiguarda, Ramon; Grafton, Scott (Georgia Institute of Technology, 2009-09-28)