• Sammy D. Gaye 

      Sammy D. Gaye (Georgia Institute of Technology, 2008-09-20)