• Downtown Dekalb 

      Tao, Shiqi; Xing, Huafei (Georgia Institute of Technology, 2013)
    • Transit-Oriented Garden City 

      Hightower, John; Liao, Kai; Tao, Shiqi; Xing, Huafei; Vialard, Alice (Georgia Institute of Technology, 2013)